Nathanael Saint-Pierre

Nathanael Saint-Pierre currently resides in New York, and has been a Reverend at St. Augustine of Hippo Episcopal Church since 2012. Nathanael gives sermons every Sunday, and guides people of all backgrounds on their spiritual journey. St. Augustine of Hippo also has a youth ministry to help children and teens realize their greatest potential, and uplift them through any hard circumstances. Community outreach is an important objective for his congregation, and for the neighborhoods around them, and they also build global outreach programs. Reverend Saint-Pierre attended the University of Phoenix and graduated with a Master’s Degree in information in 2010. After his graduation, before finding his path as a priest, he worked as a programmer and analyst. He first presided over the Haitian Congregation of the Good Samaritan in the Bronx, New York in 2007, transitioning to St. Augustine of Hippo early in 2012.

Nathanael Saint-Pierre rete kounye a nan New York e li se yon Reveran nan St. Augustine of Hippo Episcopal Church depi 2012. Nathanael fè sèmon chak dimanch e li gide moun tout orijin nan pakou espirityèl yo a. St. Augustine of Hippo gen yon ministè lajenès tou pou ede fè timoun yo ak adolesan yo reyalize tout potansyèl yo epi pou soutni yo nan tout sikonstans difisil. Apwòch kominotè se yon objektif enpòtan pou kongregasyon li an, katye ki antoure li yo epi pou mete sou pye pwogram asistans entènasyonal. Reveran Saint-Pierre te etidye nan University of Phoenix e li te gradye avèk yon diplòm metriz nan enfòmasyon an 2010. Apre gradyasyon li, anvan li jwenn chimen li kòm prèt, li te travay kòm pwogramè ak analis. Li te kòmanse pa prezide kongregasyon ayisyen Bon Samariten an nan Bronx, New York an 2007, anvan li te vin antre nan St. Augustine of Hippo nan kòmansman ane 2012.