Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti)

Click HERE to View Event Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti) with award-winning writer Edwidge Danticat and Reverend  Nathanael Saint-Pierre. Moderated by Lochard Noel, PhD. Includes special […]


Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti)

Authors:Nathanael Saint-Pierre, Lochard Noel, Edwidge Danticat


Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti) with award-winning writer Edwidge Danticat and Reverend  Nathanael Saint-Pierre. Moderated by Lochard Noel, PhD. Includes special segments with artist Stephen Arboite and Haitian radio personality Severe Livincoeurs from WSRF.

Carnival, called Madigra (Mardi-Gras) in Haiti, is a cultural event that is not to be missed. The population of Haiti, from the very poor to the very wealthy, dresses up in their brightest clothes and parades to the rhythms of Konpa music. Madigra has a long history. This celebration originated in Europe, and was brought to the New World, where it blended with Native-American traditions during colonization. Madigra in Haiti is a national celebration. Every town has its own version of Madigra, from decorated floats rolling past with beautiful queens waving to the crowds, to live bands, marching musical groups, to colorful traditional costumes… Everyone sings, dances, and unwinds. But beyond the fun, there is a serious component to Madigra. It is also a time for the people to relay their demands and criticism with short plays and lyrics directed at political figures.

In this panel discussion, we will talk about the fun parts of Madigra, but also look at some of the more serious aspects of the celebration.

Kanaval, ki gen non Madigra nan peyi Dayiti, se yon evennman kiltirèl pèsonn pa ka rate. Se tout popilasyon ayisyen an, malere kou lelit ki degize ak bèl kostim plen koulè e k ap defile sou kadans mizik konpa. Madigra la lontan. Selebrasyon sa a soti nan kontinan Ewòp, epi se kolon yo ki te mennen li rantre nan Nouvo Monn lan kote li vin brase ak tradisyon endyen yo.  Madigra nan peyi Dayiti se yon selebrasyon nasyonal. Chak vil gen estil madigra pa li, cha dekore k ap pase avèk bèl rèn k ap voye men bay foul la, djaz k ap jwe, bann apye, kostim tradisyonèl tout koulè… Tout moun ap chante, danse, defoule konsyans yo.  Anplis de plezi an, gen yon eleman serye nan Madigra tou. Se epòk tou kote pèp la fè pase revandikasyon ak kritik li ak ti pyès teyat ak chante pwent pou atake ofisyèl politik yo.

Nan panèl diskisyon sa a, nou pral pale de pati detant la nan Madigra, men n ap gade tou kèk nan aspè pi serye selebrasyon an.


The Little Haiti Book Festival is part of Miami Book Fair’s ReadCaribbean programs, sponsored in part by the Green Family Foundation, Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and Florida Division of Cultural Affairs.

Nathanael Saint-Pierre

Nathanael Saint-Pierre currently resides in New York, and has been a Reverend at St. Augustine of Hippo Episcopal Church since 2012. Nathanael gives sermons every Sunday, and guides people of all backgrounds on their spiritual journey. St. Augustine of Hippo also has a youth ministry to help children and teens realize their greatest potential, and uplift them through any hard circumstances. Community outreach is an important objective for his congregation, and for the neighborhoods around them, and they also build global outreach programs. Reverend Saint-Pierre attended the University of Phoenix and graduated with a Master’s Degree in information in 2010. After his graduation, before finding his path as a priest, he worked as a programmer and analyst. He first presided over the Haitian Congregation of the Good Samaritan in the Bronx, New York in 2007, transitioning to St. Augustine of Hippo early in 2012.

Nathanael Saint-Pierre rete kounye a nan New York e li se yon Reveran nan St. Augustine of Hippo Episcopal Church depi 2012. Nathanael fè sèmon chak dimanch e li gide moun tout orijin nan pakou espirityèl yo a. St. Augustine of Hippo gen yon ministè lajenès tou pou ede fè timoun yo ak adolesan yo reyalize tout potansyèl yo epi pou soutni yo nan tout sikonstans difisil. Apwòch kominotè se yon objektif enpòtan pou kongregasyon li an, katye ki antoure li yo epi pou mete sou pye pwogram asistans entènasyonal. Reveran Saint-Pierre te etidye nan University of Phoenix e li te gradye avèk yon diplòm metriz nan enfòmasyon an 2010. Apre gradyasyon li, anvan li jwenn chimen li kòm prèt, li te travay kòm pwogramè ak analis. Li te kòmanse pa prezide kongregasyon ayisyen Bon Samariten an nan Bronx, New York an 2007, anvan li te vin antre nan St. Augustine of Hippo nan kòmansman ane 2012.

Lochard Noel

Born in Port-au-Prince, Lochard Noel migrated to the United States in 1982. He holds an undergraduate degree in Mass Communication and Journalism, an M.A. in French from Florida Atlantic University, and a PhD in Comparative Studies. He’s published a dozen poetry and prose books, including Carnet d’un DamnéNous Voici les DéracinésDéchirure suivie de Mélodies pour LiliOli OléNwèl nan Peyi Solèyl’Enfer c’est la mer, Mannoubla, and Natali.

Lochard Noël se moun Pòtoprens ki imigre Ozetazini an 1982. Li resevwa yon diplòm an kominikasyon ak journalism; li fè yon metriz an fransè nan Florida Atlantic University, e li gen yon doktora nan etid konparativ. Li pibliye yon douzèn liv pwezi ak resi, tankou paregzanp Carnet d’un DamnéNous Voici les DéracinésDéchirure suivie de Mélodies pour LiliOli OléNwèl nan Peyi Solèyl’Enfer c’est la mer, Mannoubla, avèk Natali.

Edwidge Danticat

Edwidge Danticat was born in Haiti in 1969, and came to the United States when she was twelve years old. She graduated from Barnard College and received an M.F.A. from Brown University. Following her auspicious debut novel Breath, Eyes, Memory (and Oprah’s Book Club selection), Danticat has gone on to author and edit many acclaimed and award-winning works of fiction and nonfiction, including Krik? Krak! (a National Book Award finalist), The Farming of Bones (an American Book Award winner), Behind the MountainsThe Dew BreakerClaire of the Sea Light, and Brother, I’m Dying, a finalist for the National Book Award and a winner of a National Book Critics Circle Award for autobiography. She has also written several young adult novels and a travel narrative: After the Dance: A Walk Through Carnival in Jacmel. Her memoir, The Art of Death: Writing the Final Story (Graywolf Press), is at once a personal account of her mother’s death from cancer and a deeply considered reckoning with the ways that other writers have approached death in their work. Danticat is also a contributor to Writing Hard Stories: Celebrated Memoirists Who Shaped Art from Trauma (Beacon Press), in which some of the country’s most admired authors describe their treks through dark memories and attest to the healing power of words. She also provides the foreword to the English translation of the novel Hadriana in All My Dreams (Akashic), by René Depestre, one of the most important voices of Haitian literature.

Edwidge Danticat te fèt nan peyi Dayiti an 1969 epi li te vin Etazini lè li te gen douzan. Li te gradye nan Barnard College epi te resevwa yon metriz nan boza nan men Brown University. Apre yon debi favorab avèk woman li an Breath, Eyes, Memory (yon seleksyon nan Klèb Lekti Oprah a), Danticat kontinye ekri epi edite plizyè èv fiksyon ak resi (nonfiksyon) asiksè ki resevwa gwo pri, tankou paregzanp Krik? Krak! (yon finalis National Book Award) The Farming of Bones (yon gayan American Book Award) Behind the Mountains, The Dew Breaker, Claire of the Sea Light ak Brother, I’m Dying, ki te finalis pou National Book Award ak gayan National Book Critics Circle Award pou otobyografi. Li ekri tou plizyè woman pou jèn granmoun ak yon istwa vwayaj, After the Dance, A Walk Through Carnival in Jacmel. Memwa li yo, The Art of Death: Writing the Final Story (Graywolf Press) alafwa yon resi pèsonèl sou jan kansè touye manman li ak yon refleksyon pwofon sou jan lòt ekriven abòde lanmò nan pwòp èv pa yo. Danticat kontribye tou nan Writing Hard Stories: Celebrated Memoirists Who Shaped Art from Trauma (Beacon Press), kote kèk nan otè yo pi admire nan peyi a dekri pwonmnad yo nan souvni tris epi ateste pouvwa gerizon sa genyen lè ou mete eksperyans ou sou fòm mo. Se li tou ki ekri prefas tradiksyon angle woman Hadriana in All My Dreams (Akashic) ki fèk pibliye, yon èv René Depestre, youn nan vwa ki pi enpòtan yo nan literati ayisyen an.

Related Events

On Demand

April 17, 2021

2021 Big Read Keynote Address: Hope Jahren, Author of Lab Girl

by Hope Jahren

More than half a dozen Big Read communities from around the United States will join online for an insightful and inspiring lecture and Q&A by Hope Jahren, a scientist from rural Minnesota who not only knows her trees and flowers, but “has some serious literary chops” (The Washington Post).

Add to Watch List

On Demand

May 9, 2021

Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti)

by Nathanael Saint-Pierre, Lochard Noel, Edwidge Danticat

Click HERE to View Event Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti) with award-winning writer Edwidge Danticat and Reverend  Nathanael Saint-Pierre. Moderated by Lochard Noel, PhD. Includes special […]

Add to Watch List

May 13, 2021

Nacionalismo cultural, literatura argentina e idioma nacional en el centenario y el bicentenario de la revolución de mayo (1910-2010)

by Sylvia Saítta

Este evento ha sido CANCELADO por razones de fuerza mayor. La exposición se centra en algunos de los debates sobre la literatura nacional y el idioma de los argentinos que […]

Add to Watch List

On Demand

May 16, 2021

Creole, Creolish: Regionalisms in Haitian Creole (Pale moun nan Nò ak pale moun nan Lwès ak Sid)

by Yvon Lamour, Sherley Louis, Jean-Robert Duré Placide

Click HERE to View Event Creole, Creolish: Regionalisms in Haitian Creole (Pale moun nan Nò ak pale moun nan Lwès ak Sid) with Prof. Jean-Robert Placide and Prof. Yvon Lamour. […]

Add to Watch List