Gray Areas: Human Relations and Critical Thinking in the Era of Social Media (Refleksyon sou enfliyans medya sosyal)

Click HERE to View Event Gray Areas: Human Relations and Critical Thinking in the Era of Social Media (Refleksyon sou enfliyans medya sosyal) with researcher Herve Fanini-Lemoine and Haitian radio […]


Gray Areas: Human Relations and Critical Thinking in the Era of Social Media (Refleksyon sou enfliyans medya sosyal)

Authors:Myrtha Wroy, Hervé “Fanini” Lemoine, Carel Pedre


Gray Areas: Human Relations and Critical Thinking in the Era of Social Media (Refleksyon sou enfliyans medya sosyal) with researcher Herve Fanini-Lemoine and Haitian radio and TV personality Carel Pedre. Moderated by Myrtha Wroy, M.S. Includes special segments with artist Vanessa Charlot and Haitian radio personality Elizabeth Guerin from Island TV.

There is no doubt that social media has changed the world. Information that used to take days or weeks to spread is now instantly available around the globe, and access to this information is just a mouse click away. Whether it is traditional media, or a personal post gone viral, information is now spreading faster than it ever has, and it is not always reliable information.

In this panel, we examine the toll of social media on interpersonal relationships, and the influence of Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc., at the social, political, and economic level.

Pa gen dout, medya sosyal chanje lemond. Enfòmasyon ki te konn pran jou oswa semèn pou simaye disponib kou yo parèt kounye a toupatou sou Latè, epi pou jwenn enfòmasyon sa yo se annik klike. Ke se medya tradisyonèl, oswa post yon moun ki gaye tout kote, kounye a enfòmasyon simaye pi vit toujou, e se pa toujou bonjan enfòmasyon.

Nan panèl sa a, n ap egzaminen konsekans medya sosyal sou relasyon ant moun, ak enfliyans Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, elatriye, nan nivo sosyal, politik, ak ekonomik.


The Little Haiti Book Festival is part of Miami Book Fair’s ReadCaribbean programs, sponsored in part by the Green Family Foundation, Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and Florida Division of Cultural Affairs.

Myrtha Wroy

Myrtha Wroy has worked on both the East and West coasts, and internationally. She has worked as a  private consultant, and has over 28 years of managerial experience. She holds a Master’s Degree in Science Management from St. Thomas University, and is fluent in English, French, and Haitian Creole. Her fields of expertise include, but are not limited to, business assessment, business development, compliance, contract management, project management, grant support, procurement, acquisitions, and small business assistance. Myrtha holds certifications in Procurement and Contracts Management, and FDOT Title VI compliance. She expands her diverse background by providing the best services to stakeholders. Myrtha is part of multiple associations, including the National Contract Management Association (member), Miami Shores People of Color, dba, South Florida People of Color (board member and Director of Operations), Sosyete Koukouy (member and Facilitator of Events), Miami Book Fair, Little Haiti Book Festival (Planning Committee member), The Children’s Trust (Volunteer Grant Reviewer) and Volunteer Match (member).

Myrtha Wroy travay ni sou kòt Lès la ni sou kòt Lwès la ak nan peyi etranje tou. Li te fè konsiltasyon prive pandan yon sèten tan e li gen plis pase 28 an eksperyans nan jesyon. Li gen yon diplòm metriz nan jesyon syantifik li resevwa nan St. Thomas University epi li pale byen ni angle, ni franse, ni kreyòl ayisyen. Kèk nan domèn espètiz li yo, pami lòt, se evalyasyon antrepriz, devlòpman antrepriz, konfòmite, jesyon kontra, jesyon pwojè, sibvansyon pou èd, apwovizyònman, akizisyon ak èd pou ti biznis. Myrtha gen sètifika nan apwovizyònman ak nan jesyon kontra ak nan konfòmite ak Tit VI Depatman Transpò Florid la (FDOT). Gras a antesedan divès sa a li kapab ofri pati enterese yo pi bon sèvis ki genyen. Myrtha fè pati plizyè asosyasyon, sa gen ladan National Contract Management Association (manm), Miami Shores People of Color, dba, South Florida People of Color (manm konsèy ak Direktè Operasyon), Sosyete Koukouy (manm ak Animatè Aktivite), Miami Book Fair, Little Haiti Book Festival (manm Komite Planifikasyon), The Children’s Trust (benevòl pou Evalyasyon Sibvansyon) ak Volunteer Match (manm).

Hervé “Fanini” Lemoine

Hervé “Fanini” Lemoine was born in Haiti in 1953. He’s the author of numerous Haitian best-sellers, including Face à Face autour de l’Identité Haïtienne (2009), a reference book on Haitian history and culture, Dialogues & Conversations de Facebook (2010), and Getting Social (2012) . Hervé’s books aim to clarify the theoretical confusion imposed on Haitian memory. Thanks to his research on Haitian history and culture, Hervé has had the opportunity to give several interviews and to participate in numerous symposiums; he’s an in-demand speaker who has given keynote addresses at Yale University, Barry University, Broward College, and the Museum of Contemporary Art (MOCA), amongst others.

Hervé “Fanini” Lemoine fèt nan peyi Dayiti an 1953. Li se otè liv ayisyen ki gen anpil siksè, pami yo Face à Face autour de l’Identité Haïtienne (2009), Dialogues & Conversations de Facebook (2010), ak Getting Social (2012). Nan liv li yo, Hervé ankouraje lektè yo apwofondi konesans yo, epi verifye tout sa yo panse yo konnen deja. Epitou Hervé chèche klarifye konfizyon teyorik ki genyen nan memwa pèp ayisyen an. Poutèt tout rechèch li fè, yo envite Hervé patisipe an plizyè fwa nan entèvyou ak konferans sou listwa ak kilti Ayisyen. Hervé se yon konferansye ki okipe anpil; li te envite prensipal nan Yale University, Barry University, Broward College, Museum of Contemprorary Art (MOCA), pami lòt kote.

Carel Pedre

Carel Pedre is a Haitian radio and TV personality, journalist,  social media specialist, director, and producer. As the host of Radio One’s “Chokarella” (Creole for “Carel’s Show”), Haiti’s number one morning show, and the TV shows “Kiyès Ki Towo A” and  “Digicel Stars,” Haiti’s number one talent search, Pedre has established himself as a force to be reckoned within Haiti’s entertainment industry.

Carel Pedre se yon pèsonalite radyo ak televizyon, jounalis,  espesyalis medya sosyal, direktè ak pwodiktè. Kòm animatè Chokarella, emisyon nan maten ki nimewo en nan peyi Dayiti, sou Radio One, ak emisyon televizyon “Kiyès Ki Towo A” ak  “Digicel Stars,” rechèch talan nimewo en nan peyi Dayiti, Pedre tabli tèt li kòm yon kokennchenn fòs nan sektè lwazi an nan peyi Dayiti.

Related Events

On Demand

April 17, 2021

2021 Big Read Keynote Address: Hope Jahren, Author of Lab Girl

by Hope Jahren

More than half a dozen Big Read communities from around the United States will join online for an insightful and inspiring lecture and Q&A by Hope Jahren, a scientist from rural Minnesota who not only knows her trees and flowers, but “has some serious literary chops” (The Washington Post).

Add to Watch List

On Demand

May 9, 2021

Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti)

by Nathanael Saint-Pierre, Lochard Noel, Edwidge Danticat

Click HERE to View Event Haitian Carnival: Art, Culture, Religion (Kanaval nan Peyi Dayiti) with award-winning writer Edwidge Danticat and Reverend  Nathanael Saint-Pierre. Moderated by Lochard Noel, PhD. Includes special […]

Add to Watch List

May 13, 2021

Nacionalismo cultural, literatura argentina e idioma nacional en el centenario y el bicentenario de la revolución de mayo (1910-2010)

by Sylvia Saítta

Este evento ha sido CANCELADO por razones de fuerza mayor. La exposición se centra en algunos de los debates sobre la literatura nacional y el idioma de los argentinos que […]

Add to Watch List

On Demand

May 16, 2021

Creole, Creolish: Regionalisms in Haitian Creole (Pale moun nan Nò ak pale moun nan Lwès ak Sid)

by Yvon Lamour, Sherley Louis, Jean-Robert Duré Placide

Click HERE to View Event Creole, Creolish: Regionalisms in Haitian Creole (Pale moun nan Nò ak pale moun nan Lwès ak Sid) with Prof. Jean-Robert Placide and Prof. Yvon Lamour. […]

Add to Watch List